ભારતના ૧૪મા રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મતદાન કરી રહેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
ભારતના ૧૪મા રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મતદાન કરી રહેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભારતના ૧૪મા રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં મતદાન કરી રહેલા વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી