• બુધવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2023

એનસીડેક્સમાં ઇસબગૂલ, જીરાના ભાવમાં વધારો : એરંડા ઘટયા  

મુંબઇ, તા. 5 : હાજર બજારોમાં વિધીવત ચોમાસાની રાહ વચ્ચે કૃષિ પેદાશોમાં કામકાજ ઢીલાં હતા. જેના કારણે વાયદા પણ સુસ્ત હતા. એનસીડેક્સ ખાતે ઇસબગુલ સીડનાં વાયદામાં 6 ટનના વેપાર થયા હતા. ગુવાર કોમ્પ્લેક્ષનાં ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. બિન કૃષિ કોમોડિટીમાં સ્ટીલનાં ભાવ આજે ઘટ્યા મથાળે બંધ રહ્યા હતા. ગુવાર કોમ્પ્લેક્ષના ભાવ ઘટ્યા મથાળે બંધ રહ્યા હતા. આજે ગુવાર સીડનાં વાયદા કારોબાર 149 કરોડ રૂપિયાનાં વેપાર સાથે જ્યારે જીરાનાં વાયદા કારોબાર 133 કરોડ રૂપિયાનાં વેપાર સાથે ટોચ પર રહ્યા હતા. 

એરંડા, દિવેલ, કપાસિયા ખોળ, ધાણાં, , ગુવાર ગમ, ગુવાર સીડ, હળદર, સ્ટીલ તથા કપાસનાં ભાવ ઘટ્યા મથાળે બંધ રહ્યા હતા. જ્યારે ઇસબગુલ તથા જીરાનાં ભાવ વધ્યા મથાળે બંધ રહ્યા હતા. આજે એરંડાના ભાવ 5455 રૂપિયા ખુલી 5430  રૂપિયા, દિવેલનાં ભાવ 1107 રૂપિયા ખુલી 1107 રૂપિયા, કપાસિયા ખોળનાં ભાવ 2623 રૂપિયા ખુલી 2575 રૂપિયા, ધાણા 6082 રૂપિયા ખુલી 6010 રૂપિયા ગુવાર સીડનાં ભાવ 5435 રૂપિયા ખુલી 5403 રૂપિયા બંધ રહ્યા હતા. આજ પ્રમાણે ગુવાર ગમ 10720  રૂપિયા ખુલી 10654 રૂપિયા, ઇસબગુલનાં ભાવ 23800 રૂપિયા ખુલી 24180 રૂપિયા,  જીરાનાં ભાવ 44765 રૂપિયા ખુલી 45305 રૂપિયા, કપાસનાં ભાવ 1557.00 રૂપિયા ખુલી 1541.00 રૂપિયા, સ્ટીલના ભાવ 46210 ખુલી 46120 રૂપિયા અને હળદરનાં ભાવ  7530 રૂપિયા ખુલી 7522 રૂપિયા બંધ રહ્યા હતા.  

એરંડાનાં વાયદામાં કુલ 8785 ટન, કપાસિયા ખોળમાં 41810 ટન, ધાણામાં 7240 ટન, ગુવાર ગમમાં 11030 ટન, ગુવાર સીડમા 27365 ટન, ઈસબગુલમાં 6 ટન, જીરામાં 2907 ટન, કપાસનાં વાયદામાં 122 ગાડી, સ્ટીલમાં 1100 ટન તથા હળદરનાં વાયદામાં 3785 ટનનાં કારોબાર થયા હતા. 

એરંડામાં 48 કરોડ, કપાસિયા ખોળમાં 109 કરોડ, ધાણામાં 44 કરોડ, ગુવાર ગમમાં 119 કરોડ ગુવાર સીડમાં 149 કરોડ, ઇસબગુલમાં 1 કરોડ, જીરામાં 133 કરોડ, કપાસમાં 4 કરોડ, સ્ટીલમાં 5 કરોડ તથા હળદરનાં વાયદામાં 29 કરોડ રૂપિયાનાં કારોબાર થયા હતા. દિવસનાં કારોબારને અંતે કુલ 10658 સોદામાં કુલ 641 કરોડ રૂપિયાનાં વેપાર થયા હતા.